Belangrijkste schadeoorzaken binnen de bouw

Onderzoek naar schades gemeld op de CAR- en AVB-verzekering

Samen met een aantal onafhankelijke expertisebureaus heeft Aon de meest voorkomende schadeoorzaken in de bouw in kaart gebracht. In de meeste gevallen gaat het om schadeclaims op de constructie- (CAR) of aansprakelijkheidsverzekeringen (AVB).

We zetten hieronder de belangrijkste oorzaken, gevolgen en preventietips op een rij.

1 - Water- en vochtschade

Bij grofweg een kwart van de bouwschades is er sprake van water- of vochtschade, die wordt toegebracht bij bouwactiviteiten, bijvoorbeeld aan woningen. Veel gemelde schades zijn onder andere te voorkomen door het tijdig afsluiten van waterleidingen en het goed afdekken van daken tijdens de bouwwerkzaamheden. Ook vochtschade aan prefab HSB-elementen komt vaker voor.

2 – Stormschade

In het verlengde van water- en vochtschade is stormschade op de bouwlocatie of aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever een belangrijke schadesoort. Stormschades kunnen beperkt worden door voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het tijdig schoren van wanden of materiaal vast te sjorren, op te bergen of af te dekken.

Tip van Bouwend Nederland
Met het Uitgebreid Bouwweer op de website van Bouwend Nederland kun je een alert instellen bij weersgevoelige werkzaamheden.

3 – Diefstal

Diefstal van zaken, zoals gereedschap en bouwmaterialen (waaronder rijplaten, pallets en stenen), die aanwezig zijn op de bouwlocatie is ook een veelvoorkomende oorzaak van (gevolg)schades. Vaak vindt de diefstal plaats uit containers op de bouwlocatie of uit de gebouwen in aan- of verbouw zelf. Sluit gereedschap goed op en zorg voor toezicht.

4 - Sloop- en heischade

Bij sloop- en heischade gaat het vaak om zaken die niet gesloopt hadden moeten worden, maar die toch worden gesloopt. Of bijvoorbeeld schades die ontstaan, omdat er onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen zijn om omliggende panden of terreinen of het pand van de opdrachtgever zelf tegen heischade te beschermen.

5 – Stofschade

Stofschade ontstaat meestal wanneer er sprake is van onvoldoende afdekking of afscherming, waardoor stof terecht komt op plaatsen waar dit niet terecht had moeten komen. Dit zien we ook terug bij verf- of sproeiwerkzaamheden die nevelschade veroorzaakt, bijvoorbeeld aan in de buurt geparkeerde auto’s.

6 – Graafschade

Van graafschade spreken we in geval van schade aan in de grond liggende kabels of leidingen door (onzorgvuldig) graven. Er worden bij graafwerkzaamheden regelmatig in de grond liggende kabels of leidingen stukgetrokken. Zorg voorafgaand aan de werkzaamheden voor voldoende onderzoek naar de juiste ligging van kabels of leidingen. Wijs ook de opdrachtgever op zijn verantwoordelijkheid hierbij. 

Tip van Bouwend Nederland
Met de oplossingen van Bouwend Nederland Voordeelpartner GoConnectIT heb je het hele Klic-proces in beeld.

7 – Letselschade

Letselschade aan personen kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door bouwmateriaal dat naar beneden valt of het gebruik van steigers, die onvoldoende beveiligd zijn. Letselschades gaan vaak gepaard met aanzienlijke schadebedragen.

8 - Schade door aanrijding

Met auto’s of werkmaterieel wordt tijdens werkzaamheden regelmatig schade toegebracht aan eigendommen van derden, zoals (belendende) opstallen en auto’s. Soms is het bouwterrein te onoverzichtelijk of lastiger bereikbaar. Bij een smalle toegang tot de bouwplaats ontstaat er ook sneller een aanrijding. Probeer hier met de inrichting van de bouwplaats rekening mee te houden.

Gevolgen van deze schades

Deze veel voorkomende schades zorgen behalve voor meer en hogere schadeclaims ook voor meer andere gevolgen en bijkomende kosten, zoals:

1 - Hogere bouwkosten

De marges in de bouw zijn al flinterdun. Door deze (onvoorziene kosten) komen marges nog meer onder druk.

2 - Hogere kosten en percentage verzuim door uitval personeel

Het is lastig om aan goed personeel te komen. De verzuimpercentages en -kosten lopen op wanneer personeel door letsel uitvalt. De kosten voor inhuurkrachten stijgen en de kwaliteit kan onder druk komen.

3 - Imagoschade

Namen van opdrachtgevers en aannemers zijn zichtbaar op de borden bij bouwwerken. Nieuws over materiële of letselschade wordt via social media nog sneller verspreid.

4 - Herstel- en faalkosten

Je maakt faalkosten wanneer je zaken moet herstellen of aanpassen, omdat deze niet voldoen aan de specificaties of de klantverwachting. Deze kosten zijn een verspilling van arbeid en materiaal en leggen een groot beslag op jouw bedrijf, in tijd en geld.

5 - Stijgende premies

Verzekeraars beoordelen bedrijven op basis van hun premie/schadestatistieken. Een hogere schadelast leidt tot hogere premies, individueel en overall voor alle verzekerde bedrijven.

6 - Verhoogde eigen risico’s

Verzekeraars nemen maatregelen om de schadelast te beperken. Bijvoorbeeld een verhoogd eigen risico bij waterschades. Dit maakt het installeren van bijvoorbeeld waterinstallaties financieel risicovoller.

Algemene preventietips en aanbevelingen

Op basis van de veel voorkomende schades en de bijbehorende gevolgen, geven we 8 preventietips.

1 - Communicatie tussen de uitvoerende aannemer en de omgeving van de bouwplaats

Geef veel aandacht aan de communicatie tussen de uitvoerende aannemer en de omgeving van de bouwplaats. Hiermee voorkom je dat omwonenden met klachten zich niet gehoord voelen, waardoor klachten kunnen uitgroeien tot claims. Als emoties hoog oplopen, wordt het lastiger om een claim vlot en in redelijkheid af te wikkelen.

2 - Communicatie tussen de bij de bouw betrokken partijen

Let goed op de communicatie tussen alle bij de bouw betrokken partijen, zoals alle onder- en nevenaannemers. Als gevolg van onvoldoende onderlinge afstemming rond de bouwwerkzaamheden met alle betrokken partijen ontstaat zeer regelmatig schade. Stem onderling regelmatig de werkafspraken en planning goed af en leg deze contractueel vast. Een hechtere samenwerking, zoals in vaste combinaties van bouwteams, kan dit punt ook tackelen.

3 - Toezicht en controle tijdens en aan het einde van de bouw

Het is belangrijk dat er toezicht en controle is op de bouwplaats. Zo kan er sneller ingegrepen worden als er sprake blijkt te zijn van risicovollere situaties, zodat schade wordt voorkomen. Controle op de naleving van tussen partijen gemaakte afspraken speelt daarbij ook een belangrijke rol.

4 - Tussentijdse risicoscan

Een tussentijdse risicoscan is een middel om aannemers tijdens de bouw alert te houden op gevaren en risico’s. Bij projecten waarop periodiek risicoanalyses zijn uitgevoerd, ontstaat minder snel een (onvoorziene) schade.

Tip van Bouwend Nederland
Met Bouwend Nederland Voordeelpartner Aboma Advies en hun Aboma-Check App kun je zelf een veiligheidsscan van de bouwplaats maken.

5 - Omgevingsbeïnvloedingsplan

Er is lang niet altijd een omgevingsbeïnvloedingsplan voor de realisatie van de bouwkuip; een dergelijk plan kan omgevingsschaden bij een bouwkuip fors beperken.

6 - Selectie van onderaannemers

Een zorgvuldige selectie van onderaannemers op kwaliteit is belangrijk. Onze bevindingen zijn dat veel bouwschades worden veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van personeel van onderaannemers.

7 - Verstrekken van instructies

Zorg ervoor dat er bij voorspelde storm en/of (hevige) regenval tijdig instructies worden gegeven op de bouwplaats en bewaak dat er tijdig voorzorgsmaatregelen worden genomen in de vorm van het afdekken, vastzetten of afschermen van zaken aanwezig op de bouwplaats. Hou hier ook toezicht op.

8 – Voorzorgsmaatregelen

Veel schades ontstaan door tijdsdruk. Toch zijn het de kosten meer dan waard om een paar uur meer tijd te investeren in het nemen van voorzorgsmaatregelen, zoals het afschermen en afdekken van materialen om stofschade te voorkomen.

Voorkomen van schade is essentieel voor winstgevendheid

De CAR- en AVB- verzekeringen dekken niet alle componenten, waaruit een bouwschade kan bestaan. Door te investeren in meer toezicht, betere communicatie en het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen voorkom je op de lange termijn onnodige extra kosten, bijvoorbeeld kosten vanwege een niet-verzekerd eigen risico of niet-verzekerde contractuele boetes, die worden opgelegd wegens vertraging van de bouwwerkzaamheden.

Wil je meer weten over het voorkomen en beperken van schade? Neemt dan contact op met de adviseurs van Bouwend Nederland Verzekeringen.